Ново оборудване

Актуално / Новини
news1

В добавка на нашия офсетов печат, вече можем да ви предложим и цифров печат с офсетово качество от HP Indigo. Така вашите малки поръчки ще са готови за много по-кратко време.

В комбинация с новия двусекционен високопроизводителен ламинатор от Buerkle, нашето производство е много по-гъвкаво и бързо.

Можем да изпълним за вас както малка поръчка за 50 или 100 карти, така и голяма за 300,000 – без компромис в качеството и времето за доставка.

Свържете се с нас!

ОБЯВА за откриване на процедура за определяне на изпълнител

Актуално
news2

МаксКарт ООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ No BG161PO003-2.1.13-0499-C0001 обявява процедура за избор и определяне на изпълнител с предмет: Визуализация на проект „Технологична модернизация на процес „Колиране и ламиниране” при производството на пластмасови карти”.
На основание чл.9, ал.2 от Постановление № 118 на МС от 20.05.2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

МаксКарт ООД,
гр. София, кв. Требич, ул. Доло No 30;
тел.: +359-2-8683060,
факс: +359-2-8683070,
е-поща: office@maxcard.bg;
лице за контакт: Валентин Вълчев, Управител

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат от бенефициента безвъзмездно на горепосочения адрес или по е-поща след отправено искане по е-поща или по факса.

ОБЯВА за откриване на процедура за определяне на изпълнител

Новини
news2

МаксКарт ООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ No BG161PO003-2.1.13-0499-C0001 обявява процедура за избор и определяне на изпълнител с предмет: Одит на проект „Технологична модернизация на процес „Колиране и ламиниране” при производството на пластмасови карти”.
На основание чл.9, ал.2 от Постановление № 118 на МС от 20.05.2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

МаксКарт ООД,
гр. София, кв. Требич, ул. Доло No 30;
тел.: +359-2-8683060,
факс: +359-2-8683070,
е-поща: office@maxcard.bg;
лице за контакт: Валентин Вълчев, Управител

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат от бенефициента безвъзмездно на горепосочения адрес или по е-поща след отправено искане по е-поща или по факса.

ОБЯВА за откриване на процедура за определяне на изпълнител

Новини
news2

На основание чл.17, ал.1 от Постановление № 69 на МС от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

МаксКарт ООД
,
гр. София, кв. Требич, ул. Доло No 30;
тел.: +359-2-8683060,
факс: +359-2-8683070,
е-поща: office@maxcard.bg;
лице за контакт: Валентин Вълчев, Управител

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ No BG161PO003-2.1.13-0499-C0001 обявява процедура за избор и определяне на изпълнител с предмет: Доставка, монтаж и първоначално изпитване на оборудване за ламиниране и колиране.

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се изтеглят от тук, да се получат от бенефициента безвъзмездно на горепосочения адрес или по е-поща след отправено искане по е-поща или по факса.
Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:

  • Адрес на УО/ДО (чл. 14 ал. 2): www.opcompetitiveness.bg
  • Единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§4г от Заключителните разпоредби): www.eufunds.bg
  • Профил на бенефициента: http://www.maxcard.bg.

Оферти се подават до 18:00ч. на 02 Октомври 2013 г. на адрес:
МаксКарт ООД,
кв. Требич, ул. Доло, No 30,
София 1298, България.

МаксКарт на нов адрес

Новини

От 18-ти Октомври 2010 г. офисът и производството на фирма МаксКарт се премести на нов адрес:
София, ПК 1298,
кв. Требич, Индустриална зона
ул. Доло N 30
Телефони за връзка с нас:
0893 386 307
0893 386 309

GPS:
N: 42.768790
E: 23.311695

Шаблони за дизайн на пластмасови карти

Новини

За улеснение на нашите клиенти и партньори при разработката на дизайна за техните пластмасови карти, сме подготвили шаблони за три от най-популярните програмни продукта за създаване на дизайн:

- Adobe Ilustrator CS2
- Adobe Photoshop CS2
- Corel Draw 12.

Файловете са архивирани в ZIP, като към всеки ще намерите и кратка инструкция в PDF формат.

Надяваме се че с помощта на указанията за разработка на дизайн и шаблоните ще Ви помогнем по-лесно да подготвите файловете за Вашите пластмасови карти и ще спестим ценно за всички нас време. Във всеки шаблон са отразени позициите на магнитната лента, както и възможните стандартни перфорации на картата, които предлагаме.

Оборудване за MiniVisa и 3-Up KeyTag карти

Новини

Mini Visa cardsОт началото на 2009-та година предлагаме карти-мини формат, известни още като Mini-Visa.
Малките карти са част от по-голяма стандартна карта ISO CR-80 с дебелина 0,76 мм, като могат да бъдат изпълнени и с магнитна лента, по избор на клиента. Мини картите работят с всички устройства за четене и запис на карти с магнитна лента, с изключение на банкоматите.

Предвиденият отвор в единият ъгъл позволява закачането им към ключодържатели или мобилни телефони. Изключително подходящи са за промо карти, карти за редовни клиенти, мини-календарчета, сертификати за произход.

Макскарт сертифицирана по ISO 9001-2000

Новини

EU_BG_flagsМакскарт сертифицирана по ISO 9001-2000
С подкрепата на Европейския Съюз и Република България бе изпълнен проект BG2004/016-711.11.04/ESC/G/GSC-1-139

СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВО И РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ В ОБЛАСТТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЛАСТМАСОВИ БАНКОВИ КАРТИ: ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА МИНИ КАРТИ

Програма ФАР BG 2004/016-711.11.04, „Повишаване конкурентноспособността на българските предприятия”

Въведена система за управление на качеството

Новини

От края на 2006-та година МаксКарт започна разработването на Система за Управление на Качеството ISO 9001:2000 (СУК) и стартира процедура по внедряване в експлоатация. Проекта се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския Съюз и Република България, по Програма ФАР 2004 – Проект BG 2004/016-711.11.04 – “Подкрепа за повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия”, “Консултантска грантова схема”. От тук можете да видите политиката на МаксКарт за управление на качеството.

MaxCard на прага на 2007 година

Новини

start_2006МаксКарт успешно приключва 2006г. с над 4 млн. произведени карти, от които над 60% износ.

В 2007 г. влизаме с поръчки за 1.5 млн. карти за Германия и 1.5 млн. карти за Румъния (Здравно осигурителни карти за пътуващите в ЕС), част от които вече са доставени!

През идната година ни предстои въвеждане на система за управление на качеството ISO 9001-2000, както и пускането на нови продукти и услуги, като мини-кредитни карти.