ОБЯВА за откриване на процедура за определяне на изпълнител

Новини
news2

На основание чл.17, ал.1 от Постановление № 69 на МС от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

МаксКарт ООД
,
гр. София, кв. Требич, ул. Доло No 30;
тел.: +359-2-8683060,
факс: +359-2-8683070,
е-поща: [email protected];
лице за контакт: Валентин Вълчев, Управител

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ No BG161PO003-2.1.13-0499-C0001 обявява процедура за избор и определяне на изпълнител с предмет: Доставка, монтаж и първоначално изпитване на оборудване за ламиниране и колиране.

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се изтеглят от тук, да се получат от бенефициента безвъзмездно на горепосочения адрес или по е-поща след отправено искане по е-поща или по факса.
Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:

  • Адрес на УО/ДО (чл. 14 ал. 2): www.opcompetitiveness.bg
  • Единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§4г от Заключителните разпоредби): www.eufunds.bg
  • Профил на бенефициента: http://www.maxcard.bg.

Оферти се подават до 18:00ч. на 02 Октомври 2013 г. на адрес:
МаксКарт ООД,
кв. Требич, ул. Доло, No 30,
София 1298, България.